🔻ازامام جعفر صادق (علیه السلام)

🔶 روایت شده: هنگامی که چهار چیز در جامعه شایع و رایج گردد چهار نوع بلا و گرفتاری پدید آید:

➊ چنانچه زنا رایج گردد
زلزله ـ و مرگ ناگهانی ـ فراوان شود.

➋ چنانچه زکات و خمسِ اموال پرداخت نشود
حیوانات نابود شود.

➌ اگر حاکمان جامعه و قُضات ستم و بی عدالتی
نمایند باران ـ رحمت خداوند ـ نمی بارد.

➍ و اگر اهل ذمّه تقویت شوند
مشرکین بر مسلمین پیروز آیند.

🔺«وسائل الشیعة، ج 8 ص 13»