پسر مریم گفت:

حقیقتی را که در تاریکی از گفتن ان هراس داشتید روزی در روشنایی ها شنیده خواهد شد و ایمانی را که در خلوت خانه ها اموختید روزی بر پشت بام خانه ها فریاد خواهند زد...