🥀🍂 خاک را زلزله ازجای اگر بردارد
نیست ممکن دل غفلت زده بیدار شود!

👤مولانا صائب تبریزی