علیک السلام

قال علی بن ابیطالب (علیه السلام)

من اصلح بینی و بین الله،اصلح الله بینه و بین الناس!

علی بن ابیطالب (علیه السلام) میفرمایند؛

هرکس بین خود و خدای خودش اصلاح ایجاد کند،خداوند بین او و مردم اصلاح ایجاد خواهد کرد ...