از آن موقع هم حقیقت را می دانستند!!

فقط بیست سال دیگر!!

بلکه کمتر!!

وعده حق!!